Legislatie

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
COMUNICAT 1 iunie 2011

Pe teritoriul RBDD practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale se face numai în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv emis de către ARBDD. Menţionăm că permisul de pescuit recreativ/sportiv trebuie să fie însoţit de permisul de acces  pe teritoriul RBDD.

Practicarea pescuitului sportiv/recreativ se face pe baza permisului de acces pe teritoriul RBDD, eliberat de ARBDD. Până la aprobarea noului act normativ privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, privind regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv.Acte necesare pentru pescuitul in Delta Dunarii 2011
  • 19.04.2011 – a fost publicat pe site-ul Ministerului Mediului un Proiect de ordin privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv in ariile naturale protejate 2011 (Delta Dunarii).
Taxe de acces in Delta Dunarii 2011
  • Incepand din acest an (2011) se va plati pentru accesul turistic in Delta Dunarii doar 5 lei pe zi, 15 lei pe saptamana sau 30 de lei pe an la Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) din Tulcea. Tariful prevazut pentru Permisul de acces in rezervatie nu se aplica pentru copii, elevi, studenti, pensionari, veterani de razboi, fosti detinuti politici, urmasii eroilor martiri si ranitii din Revolutia din decembrie 1989.
  • Accesul cu nave si ambarcatiuni in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii se face respectand ORDINUL 111/2007 Reguli privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul RBDD, emis de Ministerul Mediului si Padurilor, in baza permisului de acces pentru nave si ambarcatiuni. Obtinerea permisului este conditionat de plata unui tarif: 100,00 lei/ambarcatiune/an, respectiv 20,00 lei/ambarcatiune/sejur.
  • Accesul cu autovehicule in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii se face in baza unui permis de acces pentru autovehicule, ce este conditionat de plata unui tarif in valoare de 100,00 lei/autovehicul/an, respectiv 10,00 lei/autovehicul/zi.
1. Tarifele de acces in perimetrul RBDD se achita la sediul ARBDD Tulcea din str. Portului nr. 34 A, conform dispozitiilor Ordinului nr 610/19.05.2009 emis de Ministerul Mediului si Padurilor. Pentru a fluidiza distributia permiselor de intrare si a veni astfel in intampinarea vizitatorilor va aducem la cunostinta ca institutia noastra a inaintat, la Ministerul Mediului si Padurilor, un proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 610/2009 prin care (daca noul act normativ va fi promulgat in forma transmisa de institutia noastra) tarifele de acces in RBDD vor putea fi achitate la sediul ARBDD din Tulcea, la centrele de informare din perimetrul ARBDD si la sediile unor societati comerciale care isi desfasoara activitatea in perimetrul RBDD in baza protocoalelor incheiate cu acestia.
2. Referitor la pescuitul sportiv va informam ca institutia noastra, conform Ordonantei de Urgenta nr. 127/2010, a inaintat un proiect de Ordin comun al Ministerului Mediului si Padurilor cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind reglementarea activitatii de pescuit recreativ / sportiv in perimetrul RBDD. Acest act normativ va cuprinde atat Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ / sportiv cat si conditiile si tarifele ce vor fi percepute pentru practicarea acestei activitati in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.
3. In perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii instalarea corturilor este permisa numai in locurile de campare autorizate, amenajate si dotate corespunzator cerintelor igienico-sanitare. Camparea se poate face in campingurile “Gura Portitei” –Jurilovca, “Delfinul” – Sf. Gheorghe, “Campoeuriclub” – Partizani si in Hostelul pentru tineret Sulina.

ATENTIE !!!

Potrivit Administratiei Rezervatiei, campingurile autorizate sunt in localitatile: Sfantu Gheorghe, Partizani, Chilia, Sulina si in zona Gura Portitei, iar cei care vor campa in alte zone decat cele autorizate vor fi sanctionati.
Camparea in zone neautorizate sau in altfel de conditii decat cele autorizate de ARBDD se sanctio-neaza cu amenda de la 130 RON la 400 RON pentru persoanele fizice si de la 170 RON la 500 RON pentru persoanele juridice.
ARBDD actualizeaza permanent site-ul propriu www.ddbra.ro, publicand toate reglementarile specifice aparute.
ORDIN nr. 15 din 20 ianuarie 2011
privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2011

Avand in vedere:
- consultarile cu forurile de reprezentare ale asociatiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel national, din domeniul pescuitului recreativ/sportiv;
- Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 399 din 19 ianuarie 2011, in temeiul:
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 7 lit. A pct. b) si e) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura;
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

ART. 1
(1) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv se face de catre administratorii resursei acvatice vii, in toate habitatele piscicole naturale, in conditiile legii.
(2) Administratorii resurselor acvatice vii pot conveni asupra emiterii unui singur model de permis de pescuit recreativ/sportiv cu valabilitate in toate habitatele piscicole naturale.
(3) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, denumita in continuare ANPA, poate delega pe baza de protocol administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale din apele de munte catre administratorul padurilor proprietate publica a statului.

ART. 2
(1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale se face in baza permiselor emise de catre administratorul resurselor acvatice vii si eliberat de acesta sau de catre asociatiile de pescari sportivi, dupa caz.
(2) Asociatiile de pescari sportivi pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv numai dupa obtinerea autorizatiei de pescuit recreativ/sportiv.

ART. 3
(1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, inseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal, netransmisibil, se elibereaza anual si este valabil in toate habitatele piscicole naturale.

ART. 4
Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevazut in anexa nr. 1.

ART. 5
(1) In cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin ANPA, functioneaza Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si a forurilor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri.
(2) Modelul "Registrului unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi", persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si a forurilor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri, este prevazut in anexa nr. 2.
(3) Inscrierea in Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si a forurilor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri, se face in baza urmatoarelor documente:
- cerere de inscriere catre ANPA;
- statut;
- acte constitutive, cu modificarile ulterioare;
- certificat de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
- cod de inregistrare fiscala;
- avizul de luare in evidenta eliberat de Ministerul Mediului si Padurilor;
- regulamentul si planul de management al ariei protejate, unde este cazul.
(4) Asociatiile inscrise anterior aparitiei prezentului ordin au obligatia de a completa si de a aduce la zi documentele prevazute la alin. (3).

ART. 6
(1) Exercitarea pescuitului in zonele de pescuit pentru care s-au emis autorizatii de pescuit recreativ/sportiv se face in baza permisului recreativ/sportiv, cu respectarea regulamentului propriu al asociatiei detinatoare de autorizatie si a conditiilor inscrise in autorizatie.
(2) Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, prevazut in anexa nr. 3, sta la baza elaborarii regulamentelor proprii ale asociatiilor de pescari sportivi.

ART. 7
(1) ANPA emite si elibereaza autorizatii de pescuit recreativ/sportiv catre asociatiile de pescari sportivi inscrise in Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi, care indeplinesc conditiile stabilite in prezentul ordin, pentru zonele de pescuit, cu exceptia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", Dunarii, Marii Negre si lacurilor de acumulare unde se practica pescuitul comercial.
(2) Asociatiile de pescari sportivi solicita eliberarea unei autorizatii de pescuit recreativ/sportiv pentru zonele de pescuit din habitatele piscicole naturale, prin cererea de solicitare insotita de documentatia prevazuta in anexa nr. 4.
(3) ANPA elibereaza autorizatie de pescuit recreativ/sportiv asociatiei de pescari sportivi pe baza punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor de evaluare prevazute in anexa nr. 5.
(4) Pentru o zona de pescuit recreativ/sportiv, ANPA nu poate elibera decat o singura autorizatie.
(5) Doua sau mai multe asociatii se pot asocia si pot solicita eliberarea autorizatiei de pescuit recreativ/sportiv pentru una sau mai multe zone de pescuit; evaluarea se face pe baza cumularii criteriilor de evaluare.
(6) Autorizatia de pescuit este un document cu regim special, cu o valabilitate de 5 ani, vizat anual pana la data de 1 februarie, emis si eliberat dupa modelul prevazut in anexa nr. 6.

ART. 8
(1) Asociatia de pescari sportivi care obtine autorizatie de pescuit recreativ/sportiv are urmatoarele obligatii:
- sa elibereze permisele de pescuit recreativ/sportiv catre pescari, in conditiile legii, fara perceperea de taxe suplimentare;
- sa initieze lunar actiuni de control in colaborare cu institutiile abilitate ale statului;
- sa elaboreze si sa actualizeze baza de date cu membrii asociatiei si cu numarul de permise eliberate;
- sa transmita trimestrial/periodic catre filialele ANPA situatia membrilor, a permiselor eliberate si a documentelor justificative privind platile catre bugetul de stat reprezentand taxa de eliberare a permiselor de pescuit;
- sa adopte si sa implementeze masuri de refacere a resurselor acvatice vii, cu aprobarea ANPA;
- sa marcheze cu panouri zona/zonele de pescuit in termen de 90 de zile de la obtinerea autorizatiei;
- sa asigure igienizarea locurilor amenajate pentru pescuit;
- sa afiseze in locuri vizibile la sediul asociatiei si pe teren regulamentul propriu de pescuit;
- sa solicite sprijinul inspectorilor piscicoli si al ofiterilor, agentilor si subofiterilor din cadrul politiei si jandarmeriei in cazul semnalarii actelor de braconaj;
- sa isi armonizeze activitatea cu alte asociatii de pescari sportivi din bazinul hidrografic si sa elaboreze impreuna cu ANPA un plan comun de administrare unitara a resurselor acvatice vii din bazinul hidrografic respectiv, care sa urmareasca sa abordeze unitar managementul apelor la nivel de bazin hidrografic, conform Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei.
(2) Asociatiile de pescari sportivi pot percepe un tarif, saptamanal, lunar, anual, de acces in zona de pescuit autorizata pentru serviciile de organizare a pescuitului si derularea obligatiilor prevazute la alin. (1).
(3) Tarifele de acces se vor stabili pentru toata perioada de valabilitate a autorizatiei de pescuit recreativ/sportiv de catre asociatiile de pescari sportivi, vor fi indexate anual cu rata de inflatie si vor fi aduse la cunostinta ANPA pana la data de 1 februarie.
(4) Pentru o informare corecta a pescarilor sportivi, ANPA va publica pe site-ul www.anpa.ro lista asociatiilor pe zone si tarifele practicate de acestea.

ART. 9
(1) In zonele de pescuit recreativ/sportiv pentru care nu au fost emise autorizatii, precum si in zonele care nu fac obiectul autorizarii (Dunarea, Marea Neagra si lacurile de acumulare unde se practica pescuitul comercial) pescuitul poate fi practicat de orice posesor de permis de pescuit recreativ/ sportiv, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
(2) In Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", practicarea pescuitului recreativ/sportiv se face pe baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise si eliberate de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu respectarea reglementarilor in vigoare.

ART. 10
Permisul de pescuit recreativ/sportiv emis de catre ANPA poate fi suspendat sau retras, prin decizie a presedintelui ANPA, la propunerea personalului propriu cu drept de control si inspectie si a institutiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control, in conditiile art. 59 si 60 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, ANPA poate suspenda sau retrage autorizatia de pescuit recreativ/sportiv in cazul in care nu sunt respectate obligatiile mentionate la art. 8 si conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia.

ART. 11
(1) ANPA are obligatia sa asigure tiparirea, gestionarea si emiterea documentelor prevazute in prezentul ordin.
(2) Asociatiile de pescari sportivi solicita in scris de la filialele regionale ANPA, in vederea eliberarii, permise de pescuit recreativ/sportiv, depunand documentele justificative, conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Presedintele ANPA va emite, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, decizia prin care aproba procedura privind emiterea si eliberarea permiselor si autorizatiilor de pescuit recreativ/sportiv, comisia de evaluare a cererilor pentru emiterea autorizatiilor de pescuit recreativ/sportiv, precum si lista zonelor de pescuit recreativ/sportiv.

ART. 12
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 20/2010 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 75 din 2 februarie 2010, cu modificarile ulterioare, se abroga.

ART. 13
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 14
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul agriculturii si
dezvoltarii rurale,
Valeriu Tabara
Bucuresti, 20 ianuarie 2011.
Nr. 15.

ANEXA 1
Permis de pescuit recreativ/sportiv
- model -


 
NOTA:
In conformitate cu art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tiparesc pe culori in functie de valoarea lor.


ANEXA 2


REGISTRUL UNIC de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi
ANEXA 3
REGULAMENT de practicare a pescuitului recreativ/sportiv

PARTEA I
Perioade, durate si zone de prohibitie a pescuitului

ART. 1
Pescuitul oricaror specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice vii se realizeaza in conformitate cu prevederile ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor privind prohibitia anuala a pescuitului.
PARTEA a II-a
Protectia resurselor piscicole

ART. 2
(1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociatiile de pescari sportivi pot propune stabilirea unor zone de protectie piscicola, care se delimiteaza pe teren prin semne distincte.
(2) Zonele de protectie piscicola pot fi:
a) de protectie a reproducerii, reprezentand locurile predilecte pentru depunerea icrelor si dezvoltarea puietului;
b) de protectie a diversitatii speciilor piscicole reunite intr-un ecosistem acvatic;
c) de protectie pentru iernarea pestelui.
(3) In zonele de protectie piscicola, pentru o anumita perioada pot fi limitate sau interzise:
a) pescuitul anumitor specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice;
b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta populatiilor piscicole, cum ar fi:
- ingustarea/bararea cursului apei;
- taierea si recoltarea vegetatiei;
- extragerea de namol, nisip si pietris;
- colectarea ghetii;
c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), activitatile prevazute nu pot fi limitate sau interzise in urmatoarele situatii:
a) cand activitatile se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

ART. 3
(1) Asociatiile de pescari sportivi pot propune Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA) programe de redresare a populatiilor unor specii de pesti valoroase sau periclitate si pot participa la:
a) identificarea, amenajarea si protectia zonelor de reproducere;
b) infiintarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economica si stiintifica;
c) organizarea activitatii de monitorizare a populatiilor piscicole si stabilirea masurilor de refacere a populatiilor periclitate.
(2) In caz de necesitate se pot lua masuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare.

ART. 4
(1) Asociatiile de pescari sportivi vor solicita ANPA declararea regiunilor de crutare pe anumite zone, ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea si hranirea puietului si adultilor apartinand speciilor de vietuitoare acvatice.
(2) In apele declarate regiuni de crutare se interzic pe toata perioada anului pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv, precum si alte activitati cum sunt:
- recoltarea vegetatiei;
- extragerea balastului;
- vanatul;
- cresterea animalelor.

ART. 5
In scopul asigurarii protectiei resurselor piscicole, asociatiile de pescari sportivi au obligatia sa respecte prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare.

PARTEA a III-a
Conditiile pentru practicarea pescuitului in scop recreativ/sportiv

ART. 6
Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

PARTEA a IV-a
Dimensiunile minime ale exemplarelor de pesti

ART. 7
(1) Dimensiunile minime, in centimetri, ale exemplarelor de pesti sunt cele prevazute in reglementarile legale in vigoare.
(2) Lungimea pestelui stabilita pentru pescuit este determinata prin masurarea distantei de la varful botului pana la baza inotatoarei caudale.
(3) PuietuI si exemplarele de pesti capturate sub dimensiunile minime prevazute la alin. (1) vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.
(4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din aceasta specie vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.

PARTEA a V-a
Diverse

ART. 8
Actiunile de populare cu material biologic se efectueaza in prezenta reprezentantilor ANPA.

ART. 9
Asociatiile si federatiile de pescari sportivi consimt sa isi armonizeze actiunile in vederea implementarii obiectivelor si masurilor din prezentul regulament si isi recunosc dreptul de reciprocitate pentru membrii lor, in vederea practicarii pescuitului recreativ/sportiv, conform prevederilor art. 23 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 10
Prezentul regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a legislatiei secundare stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

ANEXA 4

DOCUMENTATIA DE CALIFICARE ce insoteste cererea de solicitare a unei autorizatii de pescuit recreativ/sportiv

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
1. documente care sa dovedeasca valoarea activelor aflate in proprietate, in original sau in copie legalizata;
2. certificat de atestare fiscala, eliberat de directia generala a finantelor publice, care atesta ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat, valabil la data evaluarii, in original sau in copie legalizata;
3. certificat privind achitarea taxelor si impozitelor locale, care atesta lipsa datoriilor la bugetul local, in original sau in copie legalizata;
4. bilantul contabil din anul precedent, in copie, inregistrat la directia generala a finantelor publice, din care sa rezulte starea materiala si financiara;
5. dovada detinerii de sediu administrativ organizatoric copie de pe documentul legal;
6. dotarea sediului administrativ organizatoric pentru functionare. Copii ale documentelor care sa ateste existenta dotarii cu: telefon, fax, adresa e-mail, xerox, PC etc.;
7. regulament propriu de practicare a pescuitului recreativ sportiv;
8. istoric al activitatilor desfasurate;
9. nota de control incheiata de inspectorul zonal si avizata de seful filialei privind evidenta membrilor asociatiei si a permiselor eliberate in anul anterior.

Nota: Documentele mentionate sunt obligatorii, lipsa unuia sau mai multor documente atragand descalificarea solicitantului.

ANEXA 5

Criterii de evaluare:
a) numarul de membri inregistrati la zi, in corelatie cu numarul de permise eliberate;
b) numarul de permise eliberate in ultimul an;
c) regulamentul propriu de practicare a pescuitului recreativ/sportiv in care se va specifica si tariful de acces in zona autorizata;
d) documente justificative privind detinerea dotarilor tehnice proprii;
e) documente justificative privind detinerea resurselor umane disponibile pentru controlul, bunurilor si resursei acvatice, cu dotare si aviz in conditiile legii.
ANEXA 6

ORDIN nr. 29 din 2 februarie 2011

Privind prohibitia pescuitului in anul 2011


EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Nr. 29 din 2 februarie 2011
MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
Nr. 991 din 1 martie 2011
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 8 martie 2011

Avand in vedere Referatul comun de aprobare nr. 105 din 20 ianuarie 2011 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si nr. 180.468 din 16 februarie 2011 al Directiei biodiversitatii din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor,
in temeiul:
- art. 12 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.207/2003;
- art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabila a resurselor piscicole in conformitate cu politica comuna in domeniul pescuitului;
- art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", republicata, cu modificarile ulterioare;
- art. 7 pct. A lit. g) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul mediului si padurilor emit urmatorul ordin:

SECTIUNEA 1
Zone si perioade de prohibitie

ART. 1
(1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv, si in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv golful Musura, pe o durata de 45 de zile, in perioada 4 aprilie - 18 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in raul Prut si in zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, pe o durata de 90 de zile, in perioada 1 aprilie - 30 iunie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in fata gurii Dunarii-meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 de zile, in perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv.

ART. 2
In Complexul Razim-Sinoe si in lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 90 de zile, in perioada 4 aprilie - 2 iulie inclusiv.

ART. 3
Se declara zone de refacere biologica/zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
a) pe raul Prut, sectorul cuprins intre barajul Stanca-Costesti si confluenta cu raul Elan, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie;
b) Dunarea Veche, intre confluenta canalului Olguta cu Dunarea Veche si confluenta Dunarea Veche cu canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durata de 275 de zile, in perioada 1 martie - 30 noiembrie inclusiv, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
c) sectorul de pe Dunarea Veche cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 si pana la confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
d) lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, in tot timpul anului;
e) lacurile Erenciuc si Zmeica in tot timpul anului;
f) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe din zonele rectificate, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
g) pe bratul Sfantu Gheorghe, in zona km 22-25, pe o durata de 107 zile, in perioadele 1 martie - 15 aprilie si 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
h) pe bratul Chilia, in zona km 72-77 Pardina, pe o durata de 107 zile, in perioadele 1 martie - 15 aprilie si 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
i) pe Dunare, in zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (groapa Catargului si Pluton) si Mm 75-78 (Galati) pe o durata de 107 zile, in perioadele 1 martie - 15 aprilie si 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
j) pe bratul Borcea, zona km 33-48 (Fetesti), pe o durata de 107 zile, in perioadele 1 martie - 15 aprilie si 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
k) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;
l) zona Rezervatiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitata de coordonatele:
NV: 43°47’ lat. N si 28°35’18" long. E;
NE: 43°47’ lat. N si 28°40’ long. E;
SV: 43°44’20" lat. N si 28°35’18" long. E;
SE: 43°44’20" lat. N si 28°40’ long. E
si a carei limita dinspre mal este balizata.

ART. 4
(1) In zonele de refacere biologica/zonele de protectie sunt interzise:
a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;
b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi ingustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;
d) admiterea in zona a ratelor si gastelor domestice.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), activitatile prevazute la lit. a)-c) nu sunt interzise in urmatoarele situatii:
a) cand pescuitul se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

SECTIUNEA a 2-a
Specii si perioade de prohibitie

ART. 5
(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti, dupa cum urmeaza:
a) stiuca, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 26 martie in anul 2011 si pe o durata de 40 de zile in perioada 15 februarie - 26 martie in anul 2012; in perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv, pescuitul stiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv si a momelilor artificiale;
b) lostrita, pastravul de mare, lipanul, mihaltul si caracuda, tot timpul anului;
c) pastravul indigen, pastravul fantanel si coregonul, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie si din 15 septembrie - 31 decembrie 2011;
d) sturioni, in tot timpul anului, cu exceptia:
- pescuitului in scop stiintific;
- pescuitului reproducatorilor in stare vie pentru Programul de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
(2) In apele Marii Negre se interzic:
a) pescuitul rechinului, pe o durata de 47 de zile, in perioada 15 martie - 30 aprilie inclusiv;
b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toata perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului;
d) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (Zona economica exclusiva).
(3) Pescuitul calcanului se supune dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 1.256 al Consiliului din 17 decembrie 2010 de stabilire, pentru 2011, a posibilitatilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice aplicabile in Marea Neagra, in conditiile folosirii unor unelte (setci) cu latura ochiului 2a = 400 mm si dimensiunea minima pentru calcan de cel putin 45 cm.

ART. 6
Prohibitia pescuitului in scop comercial si familial al scrumbiei de Dunare se stabileste pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 8 zile, in perioada 24 aprilie - 1 mai inclusiv;
b) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 22 de zile, in perioada 1 mai - 22 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, in perioada 14 mai - 12 iunie inclusiv.

ART. 7
Capturarea sturionilor se realizeaza in stare vie, pe o durata de 46 de zile, in perioada 1 martie - 15 aprilie inclusiv, in zonele:
- Dunare Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (groapa Catargului si Pluton);
- bratul Borcea, km 37-47(Fetesti).

SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii finale

ART. 8
(1) Caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale.
(2) Se interzice folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a Dunarii, in Complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, pe o durata de 183 de zile, in perioada 1 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", in perioada 4 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in Complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in tot timpul anului.

ART. 9
Dimensiunile minime ale pestilor si ale altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

ART. 10
(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura, inclusiv celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
(2) In amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" activitatea de pescuit este permisa numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", eliberat in baza urmatoarelor documente:
a) facturile fiscale de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate in producerea de material piscicol;
b) bilantul financiar-contabil pentru anul 2010;
c) facturile privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteelor;
d) licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.
(3) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 de ore inainte si in prezenta reprezentantilor Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".

ART. 11
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile ulterioare.

ART. 12
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 8/126/2010 privind prohibitia pescuitului in anul 2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 18 februarie 2010.

ART. 13
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Valeriu Tabara
p. Ministrul mediului si padurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat

Proiect de ordin privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv in ariile naturale protejate 2011


Având in vedere referatele de aprobare nr. ...................... al Agentiei Nationale
pentru Pescuit si Acvacultura si nr. ………............. al Directiei Biodiversitatii din cadrul
Ministerului Mediului si Padurilor si consultarile cu organizatiile din domeniul pescuitului;

In temeiul:
- art. 4 alin. (3) lit. a), art. 9 alin. (11) si art.16 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 8 alin. (1) lit. h) din Anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 367/2002 privind
aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei
"Delta Dunarii" si a componentei nominale a Consiliului Stiintific, cu modificarile ulterioare,,
- art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotarârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea,
structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile
ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si
functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate
in subordinea acestuia, cu modificarile ulterioare, precum si al art.15 alin. (4) din
Hotarârea Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului
Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul mediului si padurilor emit
urmatorul
ORDIN:

Art.1. – (1) Se aproba conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul
depracticare a pescuitului recreativ/sportiv si modelele permiselor de pescuit
recreativ/sportiv in ariile naturale protejate;
(2) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale,
inclusiv din perimetrul ariilor naturale protejate, se face de catre administratorii resursei
acvatice vii, in conditiile legii.
(3) In scopul atingerii obiectivelor de protectie si asigurarii starii favorabile de
conservare a habitatelor naturale si speciilor de flora si fauna salbatica pentru care au fost
declarate ariile naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv in perimetrul acestora este
permis cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale planurilor de management si/sau
regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate in conditiile legii.

Art.2. - (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale din ariile
naturale protejate, cu exceptia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, se face in baza
permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise de catre administratorul resurselor acvatice
vii si eliberate, dupa caz, de acesta sau de catre asociatiile de pescari sportivi;
(2) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta
Dunarii se face in baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise si eliberate de catre
Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”;
(3) Asociatiile de pescari sportivi legal constituite pot elibera permise de pescuit
recreativ/sportiv, pe zonele in care resursa acvatica vie este administrata de Agentia
Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conditiile si cu respectarea obligatiilor stabilite
prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile de
practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv;
(4) La solicitarea asociatiilor de pescari sportivi legal constituite, inscrise in
Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi, care functioneaza in cadrul
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, conform reglementarilor in vigoare,
Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” elibereaza permise de pescuit
recreativ/sportiv acestor asociatii pe baza de protocol.

Art. 3. – (1) Exercitarea pescuitului recreativ/sportiv in zonele din perimetrul ariilor naturale
protejate, pentru care Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura a emis autorizatii de
pescuit recreativ/sportiv, se face in baza permisului /recreativ sportiv, cu respectarea
prevederilor art. 7 din prezentul ordin si a conditiilor inscrise in autorizatie.
(2) In zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul ariilor naturale protejate,
pentru care nu au fost emise autorizatii, precum si in zonele care nu fac obiectul autorizarii
conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile
de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv, pescuitul
recreativ/sportiv poate fi practicat, cu respectarea reglementarilor in vigoare, de orice
posesor de permis de pescuit recreativ/sportiv emis si eliberat de administratorul resursei
acvatice vii din habitatele piscicole naturale respective.

Art.4. - (1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special,
inseriat;
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal si netransmisibil;
(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se elibereaza anual.

Art.5. – (1) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe teritoriul Rezervatiei
Biosferei “Delta Dunarii” este prevazut in anexa nr. 1.
(2) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe zone din ariile naturale
protejate in care resursa acvatica vie este administrata de Agentia Nationala pentru
Pescuit si Acvacultura, este stabilit prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale
nr. 15/2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de
practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv.

Art.6. - (1) Pentru zonele in care resursa acvatica vie este administrata de Agentia
Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, procedura privind emiterea si eliberarea
permiselor si autorizatiilor de pescuit recreativ/sportiv, comisia de evaluare a cererilor
pentru emiterea autorizatiilor de pescuit recreativ/sportiv, precum si lista zonelor de
pescuit recreativ/sportiv, se aproba prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru
Pescuit si Acvacultura;
(2) Pentru zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervatiei Biosferei
„Delta Dunarii”, procedura privind emiterea si eliberarea permiselor de pescuit
recreativ/sportiv se aproba prin decizie a guvernatorului Administratiei Rezervatiei
Biosferei “Delta Dunarii”.

Art.7. - (1) Pescuitul recreativ/sportiv in ariile naturale protejate se practica pe baza
regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv prezentat in anexa nr. 2, si a
regulamentului propriu stabilit de asociatiile de pescari sportivi, in conditiile legii, cu
respectarea prevederilor planurilor de management si/sau regulamentelor ariilor naturale
protejate aprobate in conditiile legii;
(2) Asociatiile de pescari sportivi au obligatia sa elaboreze regulamentul propriu cu
respectarea masurilor speciale pentru conservarea speciilor salbatice si habitatelor
naturale sau utilizarea durabila a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate,
stabilite prin planurile de management si/sau regulamentele ariilor naturale protejate
aprobate in conditiile legii.

Art.8. – (1) Zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta
Dunarii sunt prezentate in anexa nr.3;
(2) In zonele de pescuit recreativ/sportiv, aprobate de administratorul resursei
acvatice vii, situate in arii naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv se practica numai
in zonele in care este permisa aceasta activitate conform prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, si
ale planurilor de management si/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate.

Art.9. - Permisul de pescuit recreativ/sportiv poate fi suspendat sau retras, prin decizia
guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” sau a presedintelui
Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, dupa caz, la propunerea personalului
propriu cu drept de control si inspectie si a institutiilor sau persoanelor abilitate cu drept de
control, in conditiile art. 59 si 60 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008
privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in baza constatarilor
personalului cu atributii de control prevazut la art 50 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt
incalcate prevederile acestei ordonante.

Art.10. – Administratorul resursei acvatice vii are obligatia sa asigure tiparirea,
gestionarea si emiterea permiselor de pescuit recreativ/sportiv.

Art.11. – Anexele nr.1, 2 si 3 fac parte integrenta din prezentul ordin.

Art.12. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Valeriu TABARA
Ministrul mediului si padurilor,
Làszló BORBÉLY

Anexa nr.1.
Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv

Fata
MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII
P E R M I S D E P E S C U I T
RECREATIV/SPORTIV
Data
eliberarii........................
A NUME.................................................................
N PRENUME..........................................................
U C.N.P...................................................................
L Eliberat de............................................................
Serie...................Nr.............................................

Verso
Permisul de pescuit recreativ/sportiv are valabilitate in toate zonele de pescuit
recreativ/sportiv din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, cu exceptia
zonelor strict protejate.
Activitatea de pescuit recreativ/sportiv se desfasoara cu respectarea conditiilor
stabilite in Regulamentul pentru desfasurarea pescuitului recreativ/sportiv .
Falsificarea permisului de pescuit recreativ/sportiv se pedepseste conform legii.
Deteriorarea permisului de pescuit recreativ/sportiv atrage invalidarea acestuia.
Descriere:
Dimensiunile formatului sunt: lungime 10 cm, latime 7 cm.
Seria......................Nr........................; 30 lei
Acest permis este valabil pâna la data de ..........................

Anexa nr.2.

REGULAMENT
de practicare a pescuitului recreativ/sportiv in ariile naturale protejate

Art. 1. - Pescuitul oricaror specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice vii se realizeaza in
conformitate cu prevederile ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al
ministrului mediului si padurilor privind prohibitia anuala a pescuitului, cu respectarea
prevederilor planurilor de management si/sau regulamentelor ariilor naturale protejate,
aprobate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art.2. - Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 23/2008, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Art.3. - Asociatiile de pescari sportivi, autorizate in conditiile legii sa desfasoare activitatea
de pescuit sportiv in perimetrul ariilor naturale protejate, au obligatia:
(1) sa colaboreze cu administratorul/custodele ariei naturale protejate in vederea
stabilirii conditiilor si restrictiilor privind desfasurarea pescuitului recreativ/sportiv, a
conditiilor privind accesul si a zonelor de campare in perimetrul ariei naturale
protejate;
(2) sa elaboreze si sa actualizeze baza de date cu membrii asociatiei;
(3) sa monitorizeze permisele de pescuit eliberate si sa raporteze lunar
administratorului resursei acvatice vii numarul permiselor de pescuit
recreativ/sportiv eliberate, zonele pentru care au fost emise;
(4) sa afiseze in locuri vizibile la sediul asociatiei si pe teren regulamentul propriu de
pescuit;
(5) sa popularizeze conditiile de practicare a pescuitului sportiv si restrictiile stabilite
pentru zone, perioade, specii precum si organele abilitate pentru controlul activitatii
de pescuit recreativ/sportiv;
(6) sa popularizeze conditiile de acces si zonele in care este permisa camparea,
pentru a se evita producerea modificarilor in structura naturala a zonei, a
zgomotelor care sa perturbe linistea acesteia (efecte negative asupra faunei din
zona);
(7) sa asigure conditii optime pentru desfasurarea activitatii de pescuit recreativ/sportiv
precum si salubrizarea zonelor de pescuit;
(8) sa solicite sprijinul autoritatilor cu atributii de control in cazul semnalarii actelor de
braconaj si incalcarea prevederilor planurilor si/sau regulamentelor ariilor naturale
protejate;
(9) sa respecte orice alte obligatii prevazute de legislatia in vigoare in domeniul
pescuitului recreativ/sportiv.

Art. 4. - (1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate, asociatiile
de pescari sportivi pot propune administratorului resursei acvatice vii stabilirea unor zone
de protectie piscicola/zone de refacere biologica sau regiuni de crutare, si programe de
redresare a populatiilor unor specii de pesti valoroase sau periclitate, cu avizul
administratorului/custodelui ariei naturale protejate;
(2) Actiunile de populare cu material biologic in zonele de pescuit recreativ/sportiv
din ariile naturale protejate, aprobate conform reglementarilor in vigoare, se efectueaza in
prezenta reprezentantilor administratorului/custodelui ariei naturale protejate si al
administratorului resursei acvatice vii.

Art.5. - Detinatorii de permise de pescuit recreativ/sportiv au urmatoarele obligatii:
(1) sa respecte legislatia privind desfasurarea pescuitului recreativ/sportiv;
(2) sa respecte legislatia de mediu si prevederile planurilor de management si
regulamentelor ariilor naturale protejate;
(3) sa se legitimeze si sa prezinte documentele solicitate de organele de control
abilitate;
(4) pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, sa detina permis de acces eliberat
de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;
(5) sa pastreze curatenia in zona de pescuit iar depozitarea si deversarea de deseuri
de orice tip pe sol, in apa, pe maluri, plaja este strict interzisa.

Art.6. - (1) Dimensiunile minime, in centimetri, ale exemplarelor de pesti sunt cele
prevazute in reglementarile legale in vigoare;
(2) Lungimea pestelui stabilita pentru pescuit este determinata prin masurarea
distantei de la vârful botului pâna la baza inotatoarei caudale;
(3) Puietul si exemplarele de pesti capturate sub dimensiunile minime prevazute la
alin. (1) sau exemplarele de specii strict protejate vor fi deversate in mod obligatoriu in
apa, in stare vie;
(4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din aceasta specie vor fi
deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.

Art.7. - Prezentul regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 23/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, si a legislatiei secundare aprobate prin ordin al
autoritatilor competente din domeniul pescuitului si din domeniul protectiei mediului.

Anexa nr.3.

ZONE DE PESCUIT SPORTIV DIN REZERVATIA BIOSFEREI “DELTA DUNARII”

1. Bratul Sf. Gheorghe, pe ambele maluri exclusiv zona cuprinsa intre km 15-44 si
zonele de crutare (zone rectificate), respectiv intre km 16,5-20; 30-43; 50-58; 65-83
(cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor);
2. Bratul Sulina pe ambele maluri;
3. Dunarea Veche de pe Bratul Sulina, pe ambele maluri cu exceptia portiunii intre
canalul Bogdaproste si canalul Magearu (cu regim de pescuit prin eliberarea
capturilor);
4. Bratul Chilia, pe malul drept, bratul Tataru pe ambele maluri, bratele Babina si
Cernofca pe malul stâng (mal drept - zona strict protejata) ;
5. Canalele Eracle si Lopatna si Lacurile Babina, Matita, Merheiul Mare si Merheiul
Mic;
6. Bratul Tulcea, pe ambele maluri;
7. Dunarea, pe malul drept, de la Ceatal Chilia pâna la Cotul Pisicii;
8. Canalul Crisan – Caraorman, pe ambele maluri, inclusiv bazinul Caraorman;
9. Canalul Caraorman, intre canalul Crisan – Caraorman si intrarea in lacul Puiu si
canalul dintre lacurile Puiu si Rosu, pe ambele maluri;
10. Lacurile Lumina, Rosu, Rosulet, Puiu si Puiulet;
11. Canalele Cardon, Sfistofca si Bratul Musura;
12. Canalul Tataru, intre varsarea in Bratul Sf. Gheorghe si intersectia cu canalul de
centura Sulina- Sf. Gheorghe, pe ambele maluri;
13. Canalul Sulina- Sf. Gheorghe, intre canalul de centura al orasului Sulina si Bratul
Sf. Gheorghe;
14. Canalul de acces la Dunare de la cherhanaua Murighiol, pe ambele maluri;
15. Canalele Uzlina, Perivolovca, lacurile Uzlina, Isac, Onofrei, Chiril, Gorgostel si
Taranova;
16. Canalele Litcov, Dranov , Lipoveni, Dunavat, Cocos si Mustaca pe ambele maluri
17. Dunavat 3, Holbina 1 si Holbina 2;
18. Canalul Mila 35, intre Bratul Tulcea si Bratul Chilia, pe ambele maluri;
19. Gârla Sireasa, pe ambele maluri;
20. Lacurile Bogdaproste, Trei Iezere, Legheanca, Cazanel si Furtuna;
21. Lacul Razim de alungul malului, pe o latime de 50 m de la mal, in portiunea
cuprinsa intre gura canalului Dunavat si capul Iancina;
22. Lacul Golovita, dealungul malului, pe o portiune de 50 m de la mal, in portiunea
cuprinsa intre canalul de acces la cherhanaua Jurilovca si canalul de legatura intre
lacurile Ceamurlia si Golovita;
23. Canalul Gura Portitei, pâna la zona strict protejata, pe ambele maluri;
24. Canalul 2, intre lacurile Razim si Sinoie, pe malul vestic;
25. Lacul Istria, dealungul malului, pe o latime de 50 m de la mal, in portiunea cuprinsa
intre gura de intrare in Lacul Sinoie si intersectia cu soseaua, pe malul estic;
26. Lacul Tuzla, de-a lungul malului, pe o latime de 50 m de la mal, in zona delimitata
de 1 km de o parte si de alta a gurii de varsare a gârlei;
27. Lacurile Nuntasi si Istria, pe o latime de 50 m de la mal;
28. Lacurile Câsla, Somova, Parches, Telincea si gârla Somova-Parches;
29. Canalul Enisala, pe ambele maluri;
30. Canalele Pardinel, Iacubova, Batac, Gotca, Ceamurlia si Ocolitor Pardina;
31. Canalele Pardina si Iacub, din amenajrea agricola Pardina, pe ambele maluri;

Sursa informarii www.mmediu.ro


Proiect de HOTARARE pentru aprobarea Regulilor privind accesul si circulatia navelor si ambarcatiunilor de agrement pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei

In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. e) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” si a componentei nominale a Consiliului stiintific, cu modificarile si completarile ulterioare, In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

Art. 1. - (1) Prezentele reguli se aplica tuturor navelor si ambarcatiunilor de agrement, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu exceptia Dunarii, de la Cotul Pisicii la ceatalul Izmail, si a bratelor si canalelor sale:
a) Chilia, de la malul romanesc pana la linia frontierei romano-ucraineana: de la ceatal Ismail (kmD 79.636; Mm 43+0000 - km 116 - Chilia) la km 76.50 - Chilia, pe canalul/bratul Tatanir (13.20km), pana la km 60.50 - Chilia, pe bratul Chilia pana la km 17.50 - Chilia si pe bratul Stambulul Vechi pana la confluenta cu bratul Musura;
b) Tulcea si Canalul Sulina: de la kmD 79.636 (Mm 43+0000; ceatal Ismail) la kmD 62.97; Mm 34+0000 (ceatal Sfantu Gheorghe) si pana la varsarea in Marea Neagra (Sulina - kmD 0.00; Mm 0+000);
c) Sfantu Gheorghe: De la ceatal Sfantu Gheorghe (km D 62.97; Mm 34+0000) - kmD 109.00 brat Sfantu Gheorghe la gura de varsare a canalului Sfantul Gheorghe in Marea Neagra;
(2) Fac exceptie de la prezentele reguli ambarcatiunile de agrement nemotorizate, propulsate cu rame sau vele.

Art. 2. - In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) activitate de agrement nautic – activitate desfasurata cu ambarcatiuni de agrement in scop recreativ sau sportiv;
b) activitate comerciala de agrement nautic - activitate de agrement nautic organizata de catre persoane fizice sau juridice in scop comercial;
c) ambarcatiune de agrement – orice nava, indiferent de tip si de modul de propulsie, al carei corp are o lungime de la 2,5 m pana la 24 m, masurata conform standardelor armonizate aplicabile, destinata utilizarii in scopuri sportive si recreative, precum si orice motovehicul nautic;
d) document de atestare - un brevet, un certificat de capacitate sau un certificat de conducator de ambarcatiune de agrement care da dreptul titularului sa indeplineasca la bordul unei nave functia corespunzatoare si atributiile pe care le implica nivelul de responsabilitate specificat in acel document;
e) motovehicul nautic - o ambarcatiune cu lungimea mai mica de 4 m, care utilizeaza un motor cu ardere interna ce antreneaza o pompa cu jet de apa ca sursa principala de propulsie si care este destinata sa fie operata de catre o persoana sau persoane care stau jos, in picioare ori in genunchi, mai degraba pe corpul ambarcatiunii decat in interiorul acesteia, construita pentru a executa pe apa diverse activitati de agrement nautic, de exemplu acele ambarcatiuni de tip: „waterbob”, „waterscooter”, „jetbike”, „jetski” si altele asemenea;
f) nave - (i) mijloace de navigatie de orice tip, propulsate sau nepropulsate, destinate transportului de marfuri si/sau de persoane, pescuitului, remorcajului ori impingerii;
(ii) instalatii plutitoare, cum ar fi: drage, elevatoare plutitoare, macarale plutitoare, graifere plutitoare si altele asemenea, cu sau fara propulsie;
(iii) constructii plutitoare care, in mod normal, nu sunt destinate deplasarii, cum ar fi: docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave, platforme de foraj si altele asemenea, faruri plutitoare;
g) permis de acces in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” - documentul emis de catre Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, care certifica dreptul de acces si circulatie in zona Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, denumit in continuare permis de acces.

Art. 3. - (1) Indiferent de scop, perioada calendaristica si de durata, accesul si circulatia navelor si ambarcatiunilor de agrement pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se fac numai pe baza permisului de acces eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu exceptia navelor si ambarcatiunilor de agrement care sunt proprietatea si sunt conduse de persoanele precizate la alin. (4) care:
- tranziteaza Canalul Mila 35 intre bratele Tulcea si Chilia;
- navigheaza exclusiv pe Canalul Crisan – Caraorman si pe Dunarea Veche intre localitatile Crisan si Mila 23.
(2) Permisul de acces se elibereaza pentru fiecare nava sau ambarcatiune de agrement si are o valabilitate de pana la un an, in functie de trasee si activitati.
(3) Permisul de acces se pastreaza la bord pe toata perioada in care nava sau ambarcatiunea de agrement se afla in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(4) Populatia cu domiciliul in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” poate utiliza nave sau ambarcatiuni de agrement proprietate personala pentru satisfacerea nevoilor personale ori familiale, fara a fi necesara eliberarea permisului de acces, cu respectarea celorlalte dispozitii ale prezentei hotarari.
(5) Pentru navele sau ambarcatiunile de agrement prevazute la alin. (4), care sunt utilizate in scopul desfasurarii unor activitati comerciale de agrement nautic sau sunt inchiriate altor persoane in acelasi scop, este necesara obtinerea permisului de acces.

Art. 4. - (1) Pentru eliberarea permisului de acces sunt necesare urmatoarele documente:
a) actul de nationalitate al navei (atestatul de bord sau certificatul de ambarcatiune de agrement);
b) certificatele de conformitate cu normele tehnice obligatorii si jurnalul de evidenta a deseurilor uzate valabil, dupa caz, eliberate de autoritatile competente;
c) chitanta ce dovedeste achitarea taxei de eliberare a permisului de acces;
d) autorizatia de efectuare a activitatilor de transport naval, eliberata de Autoritatea Navala Romana, pentru operatorii economici.
(2) Forma si continutul permisului de acces se stabilesc de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(3) Permisul de acces va cuprinde urmatoarele elemente obligatorii:
a) tipul si numarul de inregistrare al ambarcatiunii/navei;
b) proprietarul;
c) puterea instalata de propulsie exprimata in Kw;
d) traseele pe care are permis de acces;
e) perioada de valabilitate a permisului.
(4) La eliberarea permisului de acces pentru desfasurarea activitatilor de turism si agrement nautic, Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" va inmana titularului permisului de acces, harta cu traseele turistice stabilite prin Dispozitia Guvernatorului
Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" si aprobate de Consiliul Stiintific al Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".

Art. 5. - Permisul de acces isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat;
b) la incetarea activitatii;
c) in situatia in care oricare dintre actele mentionate la art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d) si-a pierdut valabilitatea;
d) pentru nerespectarea prevederilor cuprinse in acesta;

Art. 6. - (1) Conducerea navelor si ambarcatiunilor de agrement se face numai de catre persoane posesoare ale documentelor de atestare prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare tip de nava.
(2) Navele care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” trebuie sa fie dotate permanent cu echipajul minim de siguranta, conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Persoanele care desfasoara activitati comerciale de agrement nautic si inchiriaza navele sau ambarcatiunile de agrement unor persoane fizice pentru a desfasura activitati de agrement nautic in interes propriu au obligatia sa verifice daca acestea poseda documentele de atestare prevazute de legislatia in vigoare, pentru fiecare tip de nava.
(4) Persoanele care desfasoara activitati comerciale de agrement nautic au obligatia sa asigure conducerea ambarcatiunilor de agrement pe care le utilizeaza pentru aceste activitati de catre persoane care sa posede  documentele de atestare prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare tip de nava.

Art. 7. - (1) Ambarcatiunile de agrement, care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prevazute in anexa la prezenta hotarare, vor fi dotate cu motoare pentru propulsie avand o putere maxima de 15 kw, cu exceptia catamaranelor autorizate in scop turistic, indiferent de capacitatea motorului, a caror viteza de deplasare va fi pana la limita producerii valurilor, nefiind permisa apropierea de malurile
lacurilor la o distanta mai mica de 50 m;
(2) Viteza maxima admisa a navelor si ambarcatiunilor de agrement, care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prevazute in anexa la prezenta hotarare, este de pana la limita producerii valurilor, apropierea de malurile lacurilor la o distanta mai mica de 50 m nefiind permisa.
(3) Viteza maxima de circulatie a navelor si ambarcatiunilor de agrement care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu exceptia cailor de navigatie precizate la art. 1 alin. (1) si a celor prevazute in anexa la prezenta hotarare, este de 15 km/h.
(4) Navele vor fi dotate cu radiotelefon de marina functionand pe canalele 16 si 14, canalul 14 fiind obligatoriu pentru navele care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(5) La bordul oricarei nave trebuie sa se gaseasca «Ghidul serviciului radiotelefonic in navigatie interioara» - Partea generala si Partea regionala „Dunarea”.
(6) Oprirea sau stationarea navelor este admisa numai in zonele special destinate si semnalizate corespunzator si mentionate in permisul de acces.
(7) Ambarcatiunile de agrement vor fi echipate in mod obligatoriu cu veste de salvare pentru toate persoanele aflate la bord.
(8) Pentru reglementarea unor situatii deosebite, Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” si Autoritatea Navala Romana emit comunicate, care sunt afisate la centrele de informare ale Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, sediul capitaniilor de port si la sediul primariilor si care sunt aduse la cunostinta publica prin orice mijloace.
(9) Aducerea la cunostinta a comunicatelor se face si prin intermediul radiotelefoanelor prevazute la alin. (4).
(10) Conducatorii navelor si ambarcatiunilor de agrement sunt obligati sa respecte prevederile avizelor catre navigatori.
(11) Circulatia navelor si ambarcatiunilor de agrement pe timpul noptii este interzisa.

Art. 8. - (1) Transportul substantelor periculoase in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” este interzisa utilizarea oricarui tip de motovehicul nautic si accesul ambarcatiunilor amfibii de tipul aeroglisoarelor si al hidroglisoarelor, indiferent de scop.

Art. 9. - (1) Navele si ambarcatiunile de agrement ce navigheaza in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” trebuie sa fie dotate cu instalatii de stocare sau de tratare a deseurilor, instalatii de epurare a apelor uzate si racorduri de descarcare, daca normele legale in vigoare prevad aceasta.
(2) Se interzice abandonarea deseurilor in afara locurilor special amenajate si semnalizate pentru colectare, daca exista. In cazul in care pe un traseu nu sunt locuri special amenajate pentru depozitarea deseurilor, acestea vor fi tinute la bordul navei/ambarcatiunii de agrement si vor fi descarcate in spatiile amenajate in acest scop in cea mai apropiata localitate.
(3) In cazul producerii unei poluari accidentale, conducatorul navei/ambarcatiunii de agrement este obligat sa anunte imediat Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” si sa ia toate masurile pentru limitarea poluarii si a urmarilor acesteia.

Art. 10. - (1) Imbarcarea/debarcarea pasagerilor este permisa numai in locurile special amenajate si semnalizate, cu exceptia cazurilor de forta majora.
(2) Locurile pentru oprirea navelor si ambarcatiunilor de agrement pe traseele turistice prevazute la art. 4 alin. (4) vor fi stabilite de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” in colaborare cu operatorii de turism, iar amenajarea acestora va fi realizata prin grija operatorilor de turism.
(3) In zonele de protectie integrala accesul si navigatia este interzisa.

Art. 11. – Supravegherea si controlul respectarii prezentelor reguli se realizeaza de:
a) Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prin Serviciul inspectie si supraveghere ecologica;
b) Garda Nationala de Mediu, prin Comisariatul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.

Art. 12. – (1) Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” poate stabili, pentru anumite trasee turistice sau sectiuni ale acestora, restrictii temporare sau permanente privind capacitatea navelor si/sau a ambarcatiunilor de agrement, modul de propulsie, viteza maxima admisa, precum si tipul si capacitatea motoarelor folosite pentru propulsia acestora.
(2) Restrictiile prevazute la alin. (1) se stabilesc prin decizia Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” pe baza aprobarii Consiliului Stiintific al Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" .
(3) Se interzice circulatia hotelurilor plutitoare si a pontoanelor dormitor pe canalele si lacurile din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”. Acestea vor stationa in zonele special destinate stationarii, mentionate in permisul de acces, situate in apropierea zonelor de intrarea, dinspre bratele Dunarii, ale canalelor principale, urmand ca turistii sa fie transportati pe canalele sau lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei, pe traseele aprobate de Administratia
Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii, cu ambarcatiunile de agrement din dotarea fiecarui hotel plutitor sau ponton dormitor.

Art. 13. - Prezentele reguli, cu exceptia art. 8 si 9, nu se aplica navelor si ambarcatiunilor de agrement aflate in misiuni de serviciu ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, Autoritatii Navale Romane, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Ministerului Sanatatii, unitatilor din sistemul de siguranta nationala.

Art. 14. - (1) Constituie contraventii la regimul navigatiei pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, urmatoarele fapte daca nu intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni:
a) accesul navelor si ambarcatiunilor de agrement fara permisul de acces eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;
b) circulatia navelor/ambarcatiunilor pe alt traseu decat cel aprobat prin permisul de acces;
c) refuzul conducatorului navei/ambarcatiunii de agrement de a se supune controlului organelor abilitate;
d) acostarea si stationarea navelor/ambarcatiunilor de agrement in alte locuri decat cele stabilite de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;
e) utilizarea motovehiculelor nautice si a ambarcatiunilor amfibii de tipul aeroglisoarelor si al hidroglisoarelor in practicarea activitatilor de agrement nautic;
f) apropierea navelor/ambarcatiunilor de agrement la o distanta mai mica de 50 m de malurile lacurilor;
g) depasirea limitelor de viteza stabilite prin prezenta hotarare;
h) nerespectarea restrictiilor temporare sau permanente privind capacitatea navelor si/sau ambarcatiunilor de agrement, modul de propulsie, precum si tipul si capacitatea motoarelor folosite pentru propulsia acestora;
i) imbarcarea/debarcarea pasagerilor in alte locuri decat cele stabilite de Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”;
j) accesul navelor/ambarcatiunilor de agreement in zonele de protectie integrala;
k) nerespectarea conditiilor si a traseelor prevazute in permisul de acces;
l) depasirea sau navigatia la aceeasi inaltime;
m) tararea ancorelor, lanturilor si paramelor:
n) nerespectarea alin. (3) al art. 12.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza:
a) de la 6.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la lit. a), b), c), e), g) j)si n);
b) de la 4.000 lei la 8.000 lei, cele prevazute la lit. d), f), i), k), l) si m).
c) de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevazute la lit. h).

Art. 15. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre reprezentantii imputerniciti din cadrul:
a) Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii“;
b) Garzii Nationale de Mediu;
(2) Acolo unde fapta contraventionala nu prevede in mod expres persoana care se face vinovata de savarsirea faptei si este trecuta la modul generic, sanctiunea contraventionala se aplica conducatorului navei/ambarcatiunii de agrement.
(3) Contraventiilor prevazute la art. 14 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Contravenientii pot achita in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului verbal si dupa caz de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 14 alin. (2).

Art. 16. – Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 17. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 111/2007 pentru aprobarea Regulilor privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 20 februarie 2007, se abroga.

PRIM-MINISTRU
Emil BOC

Anexa

LISTA cuprinzand canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", pe care este admisa circulatia ambarcatiunilor de agrement avand motoare cu o putere maxima de 15 kw

1. Garla Somova
2. Canalul Mila 35
3. Canalul Sireasa
4. Garla Sontea
5. Canalul Olguta
6. Canalul Razboinita
7. Canalul Eracle
8. Canalul Lopatna
9. Canalul Radacinoasele
10. Canalul Pardina
11. Canalul Magistral AP Chilia
12. Canalul Cardon
13. Canalul Sfistofca
14. Canalul Sud Popina15. Bratul Musura
16. Canalul Stipoc
17. Canalul Magearu
18. Canalul Litcov
19. Canalul Crisan - Caraorman
20. Canalul Busurca
21. Garla Imputita
22. Canalul Cordon Litoral (Sulina - Sfantu Gheorghe)
23. Canalul Tataru
24. Garla Perivolovca
25. Canalul Lipoveni
26. Canalul Dunavat
27. Canalul Mustaca
28. Canalul Dranov
29. Canalul Perisor
30. Canalul Periteasca
31. Canalul de Centura (canalul de legatura dintre canalele Lipoveni, Dunavat si Dranov)
32. Lacul Rosu
33. Lacul Rosulet
34. Lacul Puiu
35. Lacul Razim
36. Lacul Golovita
37. Lacul Zmeica
38. Lacul Sinoie

Sursa informarii www.mmediu.ro


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu