joi, 9 iunie 2011

Permis de conducere ambarcatiune, legislatia la zi

Ordin nr. 534 din 26/06/2007

pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire şi perfecţionare, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement

 Având în vedere prevederile Rezoluţiei Comisiei Economice Europene nr. 40 din 16 octombrie 1998 privind transportul pe apele interioare navigabile, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 11 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
    ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind criteriile minime de pregătire şi perfecţionare, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 417/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind obţinerea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 9 mai 2002, se abrogă.

  

   ANEXĂ
    REGULAMENT
privind criteriile minime de pregătire şi perfecţionare, precum şi
condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător
de ambarcaţiune de agrement

 Definiţii

Art. 1. - Termenii folosiţi în prezentul regulament şi în anexele la acesta au următorul înţeles:
a) ambarcaţiune de agrement - orice ambarcaţiune, propulsată cu motor şi/sau cu vele, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, care nu transportă mărfuri şi care este utilizată exclusiv în scopuri sportive şi recreative;
b) Autoritatea Navală Română - organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, căreia i s-au delegat competenţele privind ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, denumită în continuare ANR;
c) certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement - documentul emis în conformitate cu prevederile prezentului ordin şi care dă dreptul titularului să conducă o ambarcaţiune de agrement propulsată cu motor şi/sau cu vele;
d) curs - un curs de educare, instruire sau formare profesională, a cărui programă analitică a fost aprobată conform reglementărilor legale în vigoare.

Clasificarea certificatelor internaţionale de conducător
de ambarcaţiune de agrement

Art. 2. - Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement se clasifică în funcţie de zonele de navigaţie, după cum urmează:
a) clasa A - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe ape interioare şi în toate zonele maritime;
b) clasa B - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zone maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 12 Mm faţă de coastă;
c) clasa C - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zone maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 6 Mm faţă de coastă;
d) clasa D - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe ape interioare.

Eliberarea şi înregistrarea certificatelor internaţionale
de conducător de ambarcaţiune de agrement

Art. 3. - (1) Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement prevăzute la art. 2 se emit de către ANR persoanelor care îndeplinesc condiţiile de certificare pentru navigaţia cu ambarcaţiunile de agrement şi au promovat un examen prin care fac dovada cunoştinţelor tehnice necesare exploatării acestora în siguranţă.
(2) Pentru obţinerea unui certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement candidatul trebuie:
a) să aibă vârsta minimă de 16 ani;
b) să fie apt din punct de vedere medical, prezentând în acest sens un certificat medical care să ateste starea de sănătate, în special din punct de vedere al acuităţii vizuale şi auditive;
c) să îndeplinească cerinţele de pregătire şi vechime prevăzute în anexa nr. 1;
d) să facă dovada absolvirii cursurilor de pregătire, după caz, prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Dacă posesorul certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement, obţinut în conformitate cu prevederile prezentului ordin, intenţionează să navigheze şi cu ajutorul velelor, acesta trebuie să facă dovada că a absolvit cursul practic "Manevra navei cu vele" la un centru specializat, autorizat în acest sens de către ANR.
(4) Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement cu vele se va emite numai posesorilor unui certificat de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C sau D.
(5) Modelul certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement este prevăzut în anexa nr. 3.
(6) ANR va păstra evidenţa tuturor certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement.
(7) Pierderea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement se comunică în cel mai scurt timp la ANR şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în conformitate cu prevederile legale.

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 4. - (1) Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A, emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor preschimba până la data de 31 decembrie 2008, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Pentru a conduce o ambarcaţiune de agrement cu o putere a motorului de până la 3,68 kW pe ape interioare nu este necesară deţinerea certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D.
3) Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B pentru ape maritime, emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor preschimba până la data de 31 decembrie 2008 în certificate internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C.
(4) Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B pentru ape interioare, emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor preschimba până la data de 31 decembrie 2008 în certificate internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D.
(5) Metodele de verificare şi criteriile de evaluare a competenţei pentru fiecare categorie de certificat vor fi aprobate de ANR prin Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de evaluare a competenţei în vederea emiterii brevetelor/certificatelor de capacitate personalului navigant maritim, maritim portuar şi de căi navigabile interioare.
Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

   ANEXA Nr. 1
la regulament

    CERINŢE OBLIGATORII
de pregătire pentru certificarea conducătorilor de
ambarcaţiune de agrement

1. Clasa A
(1) Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) deţine certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B emis conform prevederilor regulamentului, de minimum 2 ani;
b) deţine adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor de pregătire, prevăzute în anexa nr. 2 la regulament.
(2) Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A se poate obţine din oficiu de către orice candidat care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) deţine certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A, emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 417/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind obţinerea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement;
b) deţine adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor de pregătire, prevăzute în anexa nr. 2 la regulament.

2. Clasa B
Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B se poate obţine prin examen de către orice candidat care are vârsta minimă de 18 ani şi îndeplineşte următoarele condiţii:
a) deţine certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C sau clasa D;
b) a promovat un curs de specializare;
c) deţine adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor de pregătire, prevăzute în anexa nr. 2 la regulament;
sau
a) deţine brevetul de comandant, ofiţer secund sau brevetul de ofiţer de punte;
b) deţine adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor de pregătire, prevăzute în anexa nr. 2 la regulament;
c) atestarea se face prin examen de diferenţă.

3. Clasa C
(1) Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C se poate obţine prin examen de către orice candidat care are vârsta minimă de 16 ani.
(2) Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C se poate obţine prin examen de diferenţă de către orice candidat care deţine certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D.
(3) Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C se poate obţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul de: comandant, ofiţer punte secund, ofiţer punte, căpitan maritim portuar ori de ofiţer punte maritim portuar sau certificat de capacitate de: şef de echipaj maritim, conducător de şalupă maritimă ori de timonier maritim.

4. Clasa D
(1) Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D se poate obţine prin examen de către orice candidat care are vârsta minimă de 16 ani.
(2) Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D se poate obţine prin examen de diferenţă de către orice candidat care deţine certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C.
(3) Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D se poate obţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevet de: căpitan fluvial categoriile A şi B, ofiţer punte fluvial ori de timonier fluvial sau certificat de capacitate de: şef de echipaj fluvial, conducător de şalupă fluvială ori de timonier fluvial.

   ANEXA Nr. 2
la regulament

    CURSURI DE PREGĂTIRE
necesare obţinerii certificatelor internaţionale de conducător
de ambarcaţiune de agrement

   1. Clasa A:
   a) Tehnici individuale de supravieţuire;
   b) Prevenirea şi combaterea incendiilor - nivel avansat;
   c) Asistenţă medicală;
   d) Prevenirea poluării mediului marin;
   e) Certificat de operator de radiocomunicaţii GMDSS-GOC.
   2. Clasa B:
   a) Tehnici individuale de supravieţuire;
   b) Prevenirea şi combaterea incendiilor - nivel de bază;
   c) Primul ajutor medical;
   d) Certificat de operator de radiocomunicaţii GMDSS-ROC.

   ANEXA Nr. 3
la regulament

    MODELUL
certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement

    Faţă
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE CONDUCĂTOR DE AMBARCAŢIUNE      │
│              DE AGREMENT CLASA A/B               │
│       INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE       │
│                CRAFT CLASS A/B                │
│                                       │
│  RO                                     │
│  1.                   5. ┌────────────────┐       │
│  2.                     │        │       │
│  3.                     │        │       │
│  4.                     │   FOTO   │       │
│  7.                     │        │       │
│  8.                     │        │       │
│  9. All Zone M12             6. └────────────────┘       │
│ 10.                                     │
│ 11.                                     │
│ 12.                                     │
│ 13.                                     │
│ 14.                                     │
│ 15.                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
    Verso
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE CONDUCĂTOR DE AMBARCAŢIUNE      │
│              DE AGREMENT CLASA A/B               │
│   Rezoluţia nr. 40/1998 a Comitetului de transport pe ape interioare   │
│          din cadrul Comisiei Economice Europene          │
│     INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT      │
│  Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport  │
│                                       │
│ 1. Numele posesorului/Surname of the holder                 │
│ 2. Prenumele posesorului/Other Name(s) of the holder             │
│ 3. Data şi locul naşterii/Date and place of birth              │
│ 4. Numărul certificatului /Number of the certificate             │
│ 5. Fotografia posesorului/Photograph of the holder              │
│ 6. Semnătura posesorului/Signature of the holder               │
│ 7. Adresa posesorului/Address of the holder                 │
│ 8. Naţionalitatea posesorului/Nationality of the holder           │
│ 9. Valabil pentru/Valid for: All Zone - ape interioare şi toate zonele    │
│  maritime/All Zone, M12 - Maritimă 12 Mm/Maritime 12 Mm          │
│10. Ambarcaţiune de agrement cu lungime de 2,5 la 24 m/Pleasure craft with 2.5│
│  a 24 m length                               │
│11. Data eliberării/Date of issue                       │
│12. Data expirării/Date of expiry                       │
│13. Emis de/Issued by                             │
│14. Autorizat de/Authoriyed by                        │
│15. Condiţii/Conditions                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
    Mărimea certificatului va fi conform standardului internaţional ISO/IEC-7810.

    Faţă
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE CONDUCĂTOR DE AMBARCAŢIUNE      │
│              DE AGREMENT CLASA C/D               │
│   INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT CLASS C/D   │
│                                       │
│  RO                                     │
│  1.                   5. ┌────────────────┐       │
│  2.                     │        │       │
│  3.                     │        │       │
│  4.                     │   FOTO   │       │
│  7.                     │        │       │
│  8.                     │        │       │
│  9. I C M S               6. └────────────────┘       │
│ 10.                                     │
│ 11.                                     │
│ 12.                                     │
│ 13.                                     │
│ 14.                                     │
│ 15.                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
    Verso
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE CONDUCĂTOR DE AMBARCAŢIUNE      │
│              DE AGREMENT CLASA C/D               │
│   Rezoluţia nr. 40/1998 a Comitetului de transport pe ape interioare   │
│          din cadrul Comisiei Economice Europene          │
│     INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT      │
│  Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport  │
│                                       │
│ 1. Numele posesorului/Surname of the holder                 │
│ 2. Prenumele posesorului/Other Name(s) of the holder             │
│ 3. Data şi locul naşterii/Date and place of birth              │
│ 4. Numărul certificatului /Number of the certificate             │
│ 5. Fotografia posesorului/Photograph of the holder              │
│ 6. Semnătura posesorului/Signature of the holder               │
│ 7. Adresa posesorului/Address of the holder                 │
│ 8. Naţionalitatea posesorului/Nationality of the holder           │
│ 9. Valabil pentru/Valid for: I - ape interioare/Inland Waters, C - Maritimă │
│  în apropierea coastei până la 6 Mm/Maritime Coastal Waters until 6 Mm, M -│
│  cu motor/Motorized craft, S - cu vele/Sailing craft            │
│10. Ambarcaţiune de agrement cu lungime de 2,5 la 24 m/Pleasure craft with 2.5│
│  a 24 m length                               │
│11. Data eliberării/Date of issue                       │
│12. Data expirării/Date of expiry                       │
│13. Emis de/Issued by                             │
│14. Autorizat de/Authoriyed by                        │
│15. Condiţii/Conditions                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
    Mărimea certificatului va fi conform standardului internaţional ISO/IEC-7810.

                                           
Ordin nr. 344 din 29/04/2010

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire şi perfecţionare, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 534/2007 În temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernuluinr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind criteriile minime de pregătire şi perfecţionare, cât şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 534/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 17 iulie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (4) se abrogă.
2. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:
"(41) Posesorii de certificate internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement clasele C şi D care navighează în afara căilor navigabile interioare ale României trebuie să deţină un certificat de absolvire a cursului «Certificat de operator de radiocomunicaţii GMDSS - SRC - Global Maritime Distress and Safety System - Short Range Certificate.»
(42) Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement, precum şi certificatele de atestare a cursurilor prevăzute în prezentul regulament trebuie să se afle în original la bordul navei atunci când se navighează în afara apelor naţionale navigabile ale României."
3. În anexa nr. 2 "Cursuri de pregătire necesare obţinerii certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement", la punctul 1 "Clasa A", litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) Certificat de operator de radiocomunicaţii GMDSS - LRC - Global Maritime Distress and Safety System - Long Range Certificate."
4. În anexa nr. 2, la punctul 2 "Clasa B", litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) Certificat de operator de radiocomunicaţii GMDSS - LRC - Global Maritime Distress and Safety System - Long Range Certificate."
Art. II. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

    Bucureşti, 29 aprilie 2010.
    Nr. 344.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu