vineri, 10 iulie 2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”


GUVERNUL ROMÂNIEI PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN 
pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” 


  În conformitate cu prevederile art.6, lit.(o) din Legea nr.136/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”;

  În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art.2, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1. - (1) Prezentele reguli se aplică tuturor navelor şi ambarcaţiunilor indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care navighează pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu excepţia Dunării, de la Cotul Pisicii la ceatalul Izmail, şi a braţelor şi canalelor sale navigabile: 
a) Chilia, de la malul românesc până la linia frontierei româno-ucraineane: de la ceatal Ismail (kmD 79.636; Mm 43+0000 - km 116 - Chilia) la km 76.50 - Chilia, pe canalul/braţul Tatanir (13.20km), până la km 60.50 - Chilia, pe braţul Chilia până la km 17.50 - Chilia şi pe braţul Stambulul Vechi până la confluenţa cu braţul Musura;
b) Tulcea şi Canalul Sulina: de la kmD 79.636 (Mm 43+0000; ceatal Ismail) la kmD 62.97; Mm 34+0000 (ceatal Sfântu Gheorghe) şi până la vărsarea în Marea Neagră (Sulina -kmD 0.00; Mm 0+000);
c) Sfântu Gheorghe: De la ceatal Sfântu Gheorghe (km D 62.97; Mm 34+0000) - kmD109.00 braţ Sfântu Gheorghe la gura de vărsare a canalului Sfântul Gheorghe în Marea Neagră;
2 (2) Fac excepţie de la prezentele reguli ambarcaţiunile nemotorizate, propulsate cu rame sau vele. 


Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) activitate de agrement nautic – activitate desfăşurată cu ambarcaţiuni de agrement în scop recreativ sau sportiv; 

b) activitate comercială de agrement nautic - activitate de agrement nautic organizată de către persoane fizice sau juridice în scop comercial; 

c) ambarcaţiune de agrement – orice navă, indiferent de tip şi de modul de propulsie, al cărei corp are o lungime mai mare de 2,5 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, destinată utilizării în scopuri sportive şi recreative, precum şi orice motovehicul nautic;

d) document de atestare - un brevet, un certificat de capacitate sau un certificat de conducător de ambarcaţiune de agrement care dă dreptul titularului să îndeplinească la bordul unei nave funcţia corespunzătoare şi atribuţiile pe care le implică nivelul de responsabilitate specificat în acel document;

e) motovehicul nautic - o ambarcaţiune cu lungimea mai mică de 4 m, care utilizează un motor cu ardere internă ce antrenează o pompă cu jet de apă ca sursă principală de propulsie şi care este destinată să fie operată de către o persoană sau persoane care stau jos, în picioare ori în genunchi, mai degrabă pe corpul ambarcaţiunii decât în interiorul acesteia, construită pentru a executa pe apă diverse activităţi de agrement nautic, de exemplu acele ambarcaţiuni de tip: „waterbob”, „waterscooter”, „jetbike”, „jetski” şi altele asemenea; 

f) nave – mijloace de navigaţie de orice tip, propulsate sau nepropulsate, destinate transportului de mărfuri şi/sau de persoane, pescuitului, remorcajului ori împingerii; i) instalaţii plutitoare, cum ar fi: drăgi, elevatoare plutitoare, macarale plutitoare, graifere plutitoare şi altele asemenea, cu sau fără propulsie; j) construcţii plutitoare care, în mod normal, nu sunt destinate deplasării, cum ar fi:docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave, platforme de foraj, faruri plutitoare şi altele asemenea; 

g) permis de acces în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” - documentul emis de cătreAdministraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, care certifică dreptul de acces şi circulaţie în zona Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, denumit în continuare permis de acces; 

h) sistem de monitorizare – dispozitiv omologat din punct de vedere metrologic şi reglementat prin Ordin MMP, care transmite date privind poziția lui și viteza utilizatorului prin unde radio/GPS, alimentat independent.

 Art. 3. - (1) Indiferent de scop, perioadă calendaristică şi de durată, accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” se fac numai pe baza permisului de acces eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării.

(2) Permisul de acces se eliberează pentru fiecare navă sau ambarcaţiune şi are o valabilitate de până la un an calendaristic. 

(3) Permisul de acces (rovigneta) se păstrează la bord pe toată perioada în care nava sau ambarcaţiunea se află în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. 

(4) Persoanele fizice si juridice care au domiciliul/sediul în perimetrul rezervaţie sau în localitatile limitrofe Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi desfăşoară activitate autorizată în perimetrul acesteia, pot utiliza nave sau ambarcaţiuni proprietate privată pentru satisfacerea nevoilor personale sau familiale şi desfasurarea activitatilor economice traditionale de valorificarea resurselor naturale regenerabile şi turism, prin eliberarea permiselor de acces fără plata tarifelor percepute de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. 

Art. 4. - (1) Pentru eliberarea permisului de acces sunt necesare următoarele documente: 
a) actul de naţionalitate/proveniență al navei (atestatul de bord sau certificatul de ambarcaţiune de agrement); 
b) certificatele de conformitate cu normele tehnice obligatorii şi jurnalul de evidenţă a deşeurilor uzate valabil, după caz, eliberate de autorităţile competente; 
c) chitanţa ce dovedeşte achitarea taxei de eliberare a permisului de acces; 
d) autorizaţia de efectuare a activităţilor de transport naval, eliberată de Autoritatea Navală Română, pentru operatorii economici, dacă este cazul. 
e) sistem de monitorizare. 

(2) Forma şi conţinutul permisului de acces(tip rovigneta) se stabilesc de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. 

(3) Permisul de acces va cuprinde următoarele elemente obligatorii: 
a) tipul şi numărul de înregistrare al ambarcaţiunii/navei; 
b) proprietarul; 
c) perioada de valabilitate a permisului. 

Art. 5. - Permisul de acces îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii: 
a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat; 
b) la încetarea activităţii; 
c) în situaţia în care oricare dintre actele menţionate la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi d) şi-a pierdut valabilitatea; 
d) pentru nerespectarea prevederilor cuprinse în acesta; 

Art. 6. - (1) Conducerea navelor şi ambarcaţiunilor se face numai de către persoane posesoare ale documentelor de atestare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare tip de navă sau ambarcaţiune. 

(2) Navele care navighează pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” trebuie să fie dotate permanent cu echipajul minim de siguranţă, conform prevederilor legale în vigoare. 

(3) Persoanele care desfăşoară activităţi comerciale de agrement nautic şi închiriază navele sau ambarcaţiunile unor persoane fizice pentru a desfăşura activităţi de agrement nautic în interes propriu au obligaţia să verifice dacă acestea posedă documentele de atestare prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru fiecare tip de navă. 

(4) Persoanele care desfăşoară activităţi comerciale de agrement nautic au obligaţia să asigure conducerea ambarcaţiunilor pe care le utilizează pentru aceste activităţi 4 de către persoane care să posede documentele de atestare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare tip de navă. 

Art. 7. - (1) Navele si ambarcaţiunile care navighează în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” vor fi dotate cu sisteme speciale pentru monitorizarea vitezei de deplasare şi a poziţiei acestora (aceste sisteme de monitorizare vor fi omologate şi certificate, înregistrările constituind probă pentru constatarea contravenţiilor). 

(2) Viteza maximă a navelor şi ambarcaţiunilor care navighează pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu excepţia căilor de navigaţie precizate la alin.(3) este de 15 km/h. 

(3) Viteza maximă admisă a navelor şi ambarcaţiunilor, care navighează pe canalele de circulatie şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, este de 30 km/h. 

(4) Ambarcaţiunile si navele vor fi echipate în mod obligatoriu cu veste de salvare pentru toate persoanele aflate la bord conform legislatiei in vigoare. 

(5) Se interzice circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe timpul nopţii, care nu sunt semnalizate corespunzator. 

Art. 8. – (1) Transportul substanţelor periculoase în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(2) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” este interzisă utilizarea oricărui tip de motovehicul nautic şi accesul ambarcaţiunilor amfibii de tipul aeroglisoarelor şi al hidroglisoarelor, indiferent de scop. 

Art. 9. - (1) Navele ce navighează în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” trebuie să fie dotate cu instalaţii de stocare sau de tratare a deşeurilor, instalaţii de epurare a apelor uzate şi racorduri de descărcare, dacă normele legale în vigoare prevăd aceasta. 

(2) Se interzice abandonarea deşeurilor în afara locurilor special amenajate şi semnalizate pentru colectare. În cazul în care pe un traseu nu sunt locuri special amenajate pentru depozitarea deşeurilor, acestea vor fi ţinute la bordul navei/ambarcaţiunii, şi vor fi descărcate în spaţiile amenajate în acest scop în cea mai apropiată localitate. 

(3) În cazul producerii unei poluări accidentale, conducătorul navei/ambarcaţiunii de agrement este obligat să anunţe imediat Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” şi să ia toate măsurile pentru limitarea poluării şi a urmărilor acesteia. 

Art. 10. - (1) Locurile pentru oprirea navelor sunt prevăzute în Anexa nr.2. 
(2) În zonele de protecţie integrală accesul şi navigaţia sunt interzise. 

Art. 11. Supravegherea şi controlul respectării prezentelor reguli se realizează de către reprezentanții împuterniciți de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”; 

Art. 12. Este interzis accesul navelor/ambarcatiunilor cu motor cu o viteza mai mare de 5 km/h în zonele prevăzute în Anexa 3

Art. 13. – (1) Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” poate stabili, fundamentat, pentru anumite trasee turistice sau secţiuni ale acestora, restricţii temporare sau permanente privind capacitatea navelor şi/sau a ambarcaţiunilor, modul de propulsie, viteza maximă admisă, precum şi tipul şi capacitatea motoarelor folosite pentru propulsia acestora. 

(2) Restricţiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizia Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” pe baza consultării Consiliului Ştiinţific al Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", a Consiliului Consultativ şi a Organizaţiilor Reprezentative de Profil. 

Art. 14. - Prezentele reguli, cu excepţia art. 8 şi 9, nu se aplică navelor şi ambarcaţiunilor de agrement aflate în misiuni de serviciu in proprietatea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, Autorităţii Navale Române, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerului Sănătăţii, unităţilor din sistemul de siguranţă naţională.

Art. 15. - (1) Constituie contravenţii la regimul navigaţiei pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, următoarele fapte dacă nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni:
a) accesul navelor şi ambarcaţiunilor fără permisul de acces eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”; 
b) refuzul conducătorului navei/ambarcaţiunii de a se supune controlului organelor abilitate; 
c) acostarea şi staţionarea navelor/ambarcaţiunilor în alte locuri decât cele stabilite de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, prevăzute în Anexa 2.
d) utilizarea motovehiculelor nautice şi a ambarcaţiunilor amfibii de tipul aeroglisoarelor şi al hidroglisoarelor în practicarea activităţilor de agrement nautic; 
e) depăşirea limitelor de viteză stabilite prin prezenta hotărâre; 
f) accesul navelor/ambarcaţiunilor în zonele de protecţie integrală; 
g) târârea ancorelor, lanţurilor şi parâmelor: 
h) nelimitarea vitezei la nivelul formării valului la intâlnirea a 2 sau mai multe ambarcaţiuni; 
i) nedeţinerea şi nefolosirea din orice cauze a sistemelor de monitorizare. 
j) încălcarea art.12. 

(2) Contravenţiile prevăzute la Art.15 se sancţionează cu amendă după cum urmează: 
a) de la 250 -700 pentru persoane fizice sau 320 - 1000 pentru persoane juridice, cele prevazute la lit. a); 
b) de la 130 – 400 pentru persoane fizice sau 500 – 1000 pentru persoane juridice, cele prevazute la lit. b); 
c) de la 200 – 500 pentru persoane fizice sau 200 – 1000 pentru persoane juridice, cele prevazute la lit. c); 
d) de la 70 – 200 pentru persoane fizice sau 100– 250 pentru persoane juridice, cele prevazute la lit. d) ; 
e) de la 250 – 700 pentru persoane fizice sau 320 – 1000 pentru persoane juridice, cele prevazute la lit. e) și f); 
f) de la 100 – 200 pentru persoane fizice sau 350 – 1000 pentru persoane juridice, cele prevazute la lit. h); 
g) de la 2000 – 6000 pentru persoane fizice sau 4200 – 12500 pentru persoane juridice, cele prevazute la lit. g); 
h) de la 200 – 500 pentru persoane fizice sau 500 – 1000 pentru persoane juridice, cele prevazute la lit. i);
i) de la 250 – 700 pentru persoane fizice sau 350 – 1000 pentru persoane juridice, cele prevazute la lit. j) ; 
  Agentul economic este obligat să furnizeze ARBDD numele conducătorului care a încălcat regulile, în caz contrar contravenția va fi aplicată proprietarului navei sau ambarcațiunii. 

Art. 16. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către reprezentanţii împuterniciţi de Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“; 

(2) Acolo unde fapta contravenţională nu prevede în mod expres persoana care se face vinovată de săvârşirea faptei şi este trecută la modul generic, sancţiunea contravenţională se aplică conducătorului navei/ambarcaţiunii.

 (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 15 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) Contravenienţii pot achita în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului verbal şi după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art.15 alin. (2). 

Art. 17. – Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art 18. - Implementarea sistemului de monitorizare se va realiza în maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri. 

Art. 19. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 111/2007 pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 20 februarie 2007, se abrogă.

Anexa 1. 
LISTA 
Cuprinzând canalele de circulatie şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", pe care este admisă circulaţia ambarcaţiunilor cu 30km/h: 

1. Gârla Somova 
2. Canalul Mila 36 
3. Canalul Sireasa 
4. Gârla Şontea 
5. Canalul Olguţa 
6. Canalul Războiniţa 
7. Canalul Eracle 
8. Canalul Lopatna 
9. Canalul Rădăcinoasele 
10. Canalul Pardina 
11. Canalul Magistral AP Chilia 
12. Canalul Cardon 
13. Canalul Sfiştofca 
14. Canalul Sud Popina 
15. Canalul Vatafu 
16. Canalul Stipoc 
17. Canalul Magearu 
18. Canalul Litcov 
19. Canalul Crişan - Caraorman 
20. Canalul Busurca 
21. Gârla Împuţita 
22. Canalul Cordon Litoral (Sulina - Sfântu Gheorghe) 
23. Canalul Tătaru 
24. Gârla Perivolovca 
25. Canalul Lipoveni 
26. Canalul Dunavăţ 
27. Canalul Mustaca 
28. Canalul Dranov 
29. Canalul Perişor 
30. Canalul Periteaşca 
31. Canalul de Centură (canalul de legătură dintre canalele Lipoveni, Dunavăţ şi Dranov) 
32. Canalul Mocansa 
33. Canal Eracle 
34. Canal Ceamurlia 
35. Lacul Roşu 
36. Lacul Roşuleţ 
37. Lacul Puiu 
38. Lacul Razim 
39. Lacul Goloviţa 
40. Lacul Zmeica 
41. Lacul Sinoie 
42. Lacul Lumina 
43. Lacul Merhei 
44. Lacul Matita 
45. Lac Uzlina 
46. Lac Isac 
47. Bratele Dunarii Vechi 
48. Braţul Musura 
49. Canal Uzlina 

Anexa 2.

Locurile pentru oprirea navelor și a ambarcatiunilor 

Pe bratul Sfantu Gheorghe: 
1. Km 44 – Canal Dranov 
2. Km 22-23 –Canal Erenciuc 
3. Km 5 – Canal Tataru 
4. Km 52 si/sau – intrare Canal Perivolovca

 Pe traseul Sfantu Gheorghe – Sulina – Cordon Litoral 
1. Lacul Rosu – intrare Canal Tataru 

Pe traseul Mila 8 – Dunarea Veche:
1. Dunarea Veche – intrare Canal Magearu 
2. Dunarea Veche – intrare la Canal Dovnica 

Pe traseul Crisan – Mila 23:
1. Dunarea Veche – la intrare in Canal Cazanele 
2. Canal Eracle – intrare canal Lopatna 
3. Sontea Lata – canal Crulic si Cot Candura (Tulceanu) 
4. Marcu - Cazanele 

Pe traseul Mila 23 – Sontea – Tulcea: 
1. Garla Sontea – intrare lac Furtuna 
2. Canal Sontea – intrare lac Baclanesti 
3. Canal 35 – intrare canal Sireasa Nord 
4. Canal 36 – zona Trofilca 

Pe traseul Crisan – Caraorman: 
1. Canal Crisan - Caraorman ambele maluri 
2. Canal Litcov ambele maluri 
Dunarea pe cele 3 brațe inclusiv Brațele Dunării Vechi. 

Lista punctelor permise pentru oprirea/staționarea pontoanelor dormitor în Rezervația Biosferei Delta Dunării. 

Pe brațul Sfântu Gheorghe 
1. km 44-Canalul Dranov 
2. km 29  
3. km 5 - Canalul Tătaru 

Pe traseul Sfântu Gheorghe-Sulina-Cordon Litoral
1.Canal Centură- la intrarea pe Canalul Tătaru 
2.Lacul Roșuleț-Cherhana 

Pe traseul Mila 8-Dunărea Veche-Crișan 
1. Dunărea Veche-la intrarea pe Canalul Magearu 
2.Dunărea Veche-la intrarea pe Canalul Dovnica 
3.Dunărea Veche- la intrarea pe Canalul Bogdaproste 

Pe traseul Crișan-Dunărea Veche-Mila 23 
1. Dunărea Veche-la intrarea pe Canalul Cazanele 
2.Canalul Eracle- la intrarea pe Canalul Lopatna

 Pe traseul Mila23- Șontea-Tulcea 
1.Gârla Șontea-la intrarea pe Lacul Fortuna 
2.Canalul Șontea-la intrarea pe Lacul Băclănești 
3.Canal 35-Sireasa Nord 

Pe traseul Crișan-Caraorman 
1.Canalul Crișan-la intrarea pe Canal Ceamurlia 
2.Canalul Crișan-la intrarea pe Canalul Iacob 
3.Canalul Crișan-la intrarea pe Canalul Vătafu 
4.Canalul Crișan-la intrarea pe Canalul Litcov. 

Anexa 3. 

Lacuri și canale situate în apropierea coloniilor de păsări din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, cu limitare de viteză 5 km/h.

1. Lacul Ivanova 
2. Canal Ivanova 
3. Lacul Purcelu 
4. Canal Bratușca 
5. Canal de legătură cu canal Lopatna 
6. Canal Litieni 
7. Lacul Obretinul Mic 
8. Canal Ghermandi 
9. Golf Musura - Ostrov Musura 
10.Lacul Martinica 
11.Lacul Cuzmințul Mare 
12.Lacul Cuzmințul Mic 10 
13.Lacul Meșteru, Nord și Sud 
14.Japșa Climova 
15.Holbina II 
16.Lacul Isăcel 
17.Lacul Cotețe 
18.Lacul Cuibul cu Lebede 
19.Canal Dovnica 
20.Canal Candura - colonia Nebunu 
21.Lacul Ligheanca (NE) 
22.Canal Tătar

Sursa: http://www.ddbra.ro/media/Proiect_HG_pentru%20aprobarea%20Regulilor%20privind%20accesul%20si%20circulatia%20navelor%20si%20ambarcatiunilor%20in%20RBDD(4).pdf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu